ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRI DONÁŠKE TOVARU V LEVICIACH A OKOLÍ

 

Dosýta Burger & Beer, Prevádzkovateľ: Marián Kliman, Bzenica 966 01 Bukovina 243 IČO: 52 278 565, e-mail: dosyta.lv@gmail.com internetová stránka: www.dosyta.sk ako prevádzkovateľ považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

 

Zoznam osobných údajov a rozsah spracovania

Vo vzťahu ku zákazníkom sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

  1. a) na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, najmä dodanie tovaru, vedenie a spravovanie zmluvnej administratívy, vedenie informácií o zmluvnom partnerovi, aktualizácia rozsahu a priebehu plnenia zmluvných vzťahov a vzájomnej spolupráce, úhrady odmeny a iných platieb, komunikácia zmluvných strán, riadne vybavenie reklamácie tovaru a odstránenie vady, vrátenie peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy alebo v iných prípadoch stanovených zákonom,

pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko zákazníka, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt na zákazníka, poznámka k objednávke.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona  č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a zákazník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa predaja tovaru a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť.

 

Dané osobné údaje budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu štyroch (4) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy alebo udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej donášku jedla, účtovné služby, právne služby, technickú podporu a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Bukovina 243 96601 Bzenica.  Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie kedykoľvek odvolať,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov a porozumel som im. 

 

X